My Mondo x Pictoplasma


Solo show at Mondo Cane as part of Pictoplasma NYC 2011.